Портреты
Татьяна Юшманова. Александр. 2003, к., м. 40х30
Татьяна Юшманова. Боря. 2003, к., м. 30х20
Татьяна Юшманова. Мария Семёновна. 1999, х., м. 80х60
Татьяна Юшманова. Портрет бабушки Зои. 2010, к., м. 51х50
Татьяна Юшманова. Портрет Галины Андреевны Гуниной  2014, х., м. 80х60
Татьяна Юшманова. Братья. 2012, х., м. 35х50
Татьяна Юшманова. Портрет Изабеллы Ефимовны Слепининой. 2010, х., м. 50х40
Татьяна Юшманова. Иконописец отец Игорь. 1998, к., м. 72х53,5